GEAS-avtalen

GEAS-avtalen gir løpende rådgivning, brukerstøtte og teknisk support innen våre løsninger, uten tilleggsfaktura. Det blir lett å være kunde av oss når alle kan ringe om det er noe man lurer på! Vi har erfart at våre kunder gjennom denne avtalen bruker oss mer aktivt, og dermed sikrer at SuperOffice brukes mest mulig effektivt og ikke minst etter planen som er lagt.

Suzanne forklarer

Alle kunder som har vært igjennom workshop og kurs med oss, er kvalifisert for å tegne GEAS-avtalen.

Det er en svært rimelig avtale som gir trygghet for at SuperOffice alltid utnyttes bra av alle brukere, og dermed får virksomheten lettere en høy avkastning på CRM-investeringen.

GEAS-avtalen dekker telefon- og e-postsupport på både brukerspørsmål og tekniske spørsmål, gir lavere timepris på oppdrag og lavere pris på kurs

Avtalen gir i tillegg ett eller flere årlige statusmøter hvor vi kartlegger ny nå-situasjon samt ser på forbedringsmuligheter og setter nye mål. Kunden oppfordres også til å bruke avtalen aktivt til å få hjelp med rent faglige spørsmål om CRM. Alle kundens brukere av SuperOffice er omfattet av denne avtalen og kan kontakte oss direkte om brukerstøtte/support.

Brukerstøtte
Kundens brukere av systemet samt Kundens driftsleverandør på IT er omfattet av denne avtalen, og kan kontakte Leverandøren for brukerstøtte/support. Henvendelser kan skje via telefon eller e-post (support@enkelt.no). Leverandøren forbeholder seg retten til å anbefale kurs eller konsulenttjenester dersom brukerstøtten tar form av generell opplæring eller konsulentarbeid. Avtalen inkluderer ikke utførelse av konsulentarbeid. Dersom dette skjer så vil Kunden bli gjort oppmerksom på at dette og vil senere bli fakturert for medgått tid.

Årlig statusmøte
Leverandøren vil gjennomføre årlig statusmøte med kunden. Dette er inkludert i avtalen. Formålet er å evaluere bruken og utnyttelsesgrad og avdekke nye muligheter innenfor CRM.

Priser
Prisen på Avtalen avhenger av antall brukere av CRM-løsningen og kompleksiteten (f.eks. integrasjon mot ERP, 3. parts moduler osv.). Gjeldene prisliste fra Leverandøren eller signert kjøpsavtale regulerer prisen på avtalen for den enkelte Kunde. Reguleringen av pris kan skje og må varsles minimum 14 dager før frist for oppsigelse av denne avtalen. Prisregulering kan skje gjennom regulering av generell prisliste fra Leverandøren eller gjennom en direkte avtale med Kunden.

Periode
Avtalen løper fra 1.1 til 31.12 og fornyes automatisk hvert år dersom skriftlig oppsigelse fra en av partene ikke er gjort før frist for dette.

GEAS er din SuperOffice-partner
Dere bekrefter også at dere ønsker oss som deres SuperOffice-partner, og vi gir SuperOffice beskjed om dette på vegne av dere.

Generelle priser
Kunden har gjennom denne avtalen en lavere standard sats pr. konsulenttime/kurs enn andre kunder. Prisene
reguleres i den til enhver tid gjeldene prisliste fra Leverandøren.

Responstid
Det er ingen krav eller plikter i forhold til responstid per henvendelse knyttet til denne avtalen. Leverandøren vil
prioritere henvendelser i forhold til henvendelsens alvorlighet for Kunden. Henvendelser hvor tilgangen til CRM-løsningen ikke fungerer vil prioriteres.

Fakturering
I januar fakturerer Leverandøren Kunden for hele inneværende år. Antall brukere som er registrert hos SuperOffice Norge pr 31.12 foregående år er grunnlaget for satsen iht. gjeldene priser fra Leverandøren.
Ved kjøp av ny CRM-løsning eller utvidelse av antall brukere midt i kalenderåret faktureres resterende måneder frem til 31.12 inneværende år. Deretter følger kunden kalenderåret og vanlig periodeinndeling som over.

Oppsigelse
Avtalen kan sies opp av begge parter med en (1) måneds varsel før periodens utløp. Ved oppsigelse midt i en periode vil kunden ha fulle rettigheter i hele perioden som det allerede er betalt for.

For vekst og utvikling, så er vi veldig glad for at vi har med en partner som Ganske Enkelt på laget.

Odd Magne SkånsengSystemdirektørN3zones Group