Import av Movex data

Spørsmål:


 

Hos WJ Business Partner AS har vi laget en import som importerer data inn i en tabell på SO databasen. Dette gjøres via en StoredProcedure (sp_ImportMovexSalesData) og schedule task.

Filen det importeres fra er en CSV fil og er lokalisert her: \SUPEROFFICE-8SuperOfficeDiverseDatautvekslingFTPsalg.csv

Det trigges en schedule task hver morgen kl 05.30. Filen salg.csv blir generert på nytt hver dag kl 17.01. Schedule task oppgaven starter en .bat fil som igjen trigger en SQL query. Det er lage en egen bruker for dette fordi SP kjører en bulk import som må gjøres av sysadmin. Brukeren som er laget er:
BN: SuperOffice
PW: uioYG3!%

SP ligger også i EDS for enkelhetsskyld, men kan ikke publiseres derfra pga rettigheter. 

Ved flytting så må filene som benyttes kopieres med. Det er henholdsvis .bat og .sql filen. Sørg også for at CSV filen vi leser inn blir plassert på ny lokasjon og endre dette i SP.
 

Bat fil:
sqlcmd -S superoffice-8 -U SuperOffice -P uioYG3!% -i C:SuperOfficeDiverseImportMovexSalesUpdateCachedMovexSales.sql

SQL fil:
Use SuperOffice7
EXEC dbo.sp_ImportMovexSalesData

SP:
BEGIN

    if object_id('[CACHEDMOVEXSALES]') is not null
    BEGIN
        DROP TABLE [dbo].[CACHEDMOVEXSALES]
    END

    CREATE TABLE [dbo].[CACHEDMOVEXSALES](
        [uccuno] [varchar](50) NULL,
        [ucitcl] [varchar](50) NULL,
        [ucitds] [varchar](50) NULL,
        [ucpcod] [varchar](50) NULL,
        [u1saa1] [varchar](50) NULL,
        [u1dgp1] [varchar](50) NULL,
        [u1dbk1] [varchar](50) NULL,
        [u1saa2] [varchar](50) NULL,
        [u1dgp2] [varchar](50) NULL,
        [u1dbk2] [varchar](50) NULL,
    ) ON [PRIMARY]

    -- Add Index for performance
    CREATE NONCLUSTERED INDEX [uccunoIdx] ON [dbo].[CACHEDMOVEXSALES] 
    (
        [uccuno] ASC
    )WITH 
    (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, 
    IGNORE_DUP_KEY = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, 
    ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
    
    -- Transfer data from iSeries
BULK
INSERT dbo.CACHEDMOVEXSALES
FROM 'C:SuperOfficeDiverseDatautvekslingFTPsalg.csv'
WITH
(
FIELDTERMINATOR = ';',
ROWTERMINATOR = 'n'
)
END

Få hjelp ved å

Skrive til kundeservice support@enkelt.no
Skrive til salgsavdelingen bestilling@enkelt.no
Ringe oss +47 4000 1900
Våre åpningstider er 08:00 - 16:00 mandag til fredag